Garantier och reklamationer

Vi vill att du ska känna dig trygg med din fönsterinvestering. Därför erbjuder vi en generös garanti mot röta, på fönstrets funktion och mot kondens mellan glasen.

Garanti

Allmänna förutsättningar
Garantier skyddar mot så kallade ursprungliga fel som uppkommit i tillverkningen av produkten. En garanti gäller därmed inte transportskador eller fel som orsakats av t.ex. felaktig lagring, ovarsam hantering, felaktigt montage eller bristande underhåll. Det innebär att för att garantin ska gälla måste fönstret eller dörren hanteras korrekt enligt Outlines anvisningar och TMF:s skrift ”Fönster och ytterdörrar, projektering, montering, skötsel och underhåll.”

1. Garantins omfattning
Outline lämnar i Sverige garanti för i fabrik ytbehandlade och glasade fönster och altandörrar

 • Mot rötskador i produktens virkesdelar 
 • Mot kondens mellan glasen i isolerrutor
 • På produktens funktion

Garantins omfattning enligt ovan är 10 år för Outline 3-glas Trä och Trä/Alu. För annan kulör än vit täckmålning, frånsäger sig Outline allt ansvar för kulörens ljusbeständighet och för skador som kan uppstå genom ökad värmeabsorption.

2. Garantitid
Garantitid gäller från leveransdatum.

3. Garantiåtagande
Garantin innebär att Outline avhjälper sådant fel på produkten som 
omfattas av garantin enligt ovan. Felet kan avhjälpas genom reparation av befintlig produkt, genom utbyte av felaktig komponent i produkten eller genom utbyte av hela produkten. Outline avgör om garantifel ska avhjälpas genom reparation eller utbyte.

Outline svarar för alla uppkomna kostnader för material och arbete som  krävs för att åtgärda felet undantaget ev. kostnader enligt punkt 4.  Garantin omfattar inte kostnader för eventuella lyftanordningar eller  byggnadsställningar, som är nödvändiga för reparation eller utbyte av produkten. Outlines åtagande omfattar inte arbetskostnader för återställande av foder och övriga anslutningar kring fönster. 

4. Fogskum
Användning av fogskum eller liknande vid montering kan medföra  svårighet att justera eller demontera produkter. Vid garantiåtgärder på  produkter som monterats med fogskum står kund för demonteringskostnader i de fall det krävs för att åtgärda det uppkomna felet.

5. Garantiförutsättningar
För att garantin ska gälla krävs:

 • Att produkten levererats, lagrats, monterats och underhållits enligt Outlines anvisningar och TMF:s skrift ”Fönster och ytterdörrar, projektering, montering, skötsel och underhåll”
 • Att produkten inte använts på onormalt sätt eller utsatts för yttre påverkan och därvid skadats
 • Att produkten inte reparerats eller ändrats av annan än Outlines servicepersonal
 • Att på produkten fastsatt kontrollmärke (P-märke) inte avlägsnats eller övermålat

Reklamation av ursprungsfel

I ett garantiärende ska anmälaren alltid vända sig till den man köpt varan av. Reklamationer ska göras inom skälig tid efter det att felet observerats eller borde observerats.

Vid mottagande av gods ska en mottagningskontroll göras och synlig fraktskada ska noteras på fraktsedel till chaufför samt omedelbart anmälas till inköpsställe för att vara godkänd. Reklamation ska styrkas med foto (helhetsbild och detaljbilder). Skador på produkterna som inte dokumenterats före montering accepteras inte som fel. 

Innan anmälan
Innan en felanmälan görs är det viktigt att försäkra sig om att felet är ett ursprungsfel, dvs ett fel som uppstått i tillverkningen.

Gör följande:

 • Kontrollera att felet inte är en transportskada.
 • Kontrollera att montage, efterjustering och underhåll är korrekt utfört.
 • Läs dokumentationen i "Kvalitetsnormer" nedan.

Kvalitetsnormer

Kvalitetsnormer och riktlinjer för ytfinish på fönster och dörrar.

Standarder
Riktlinjerna innefattar våra produkter med en kvalité som uppfyller svensk och europeisk standard. Med utgångspunkt efter standarder har det fastlagts en kvalitetsnorm, som gäller avvikelser i ytor på fönster och dörrar. Dessa ytor består till allra största delen av naturmaterial: trä, aluminium och glas.

Kvalitetsnivå och betraktelseavstånd
För att göra det enklare när vi kommunicerar kvalitetsnivåer, använder vi oss av betraktelseavstånd vid kvalitetsbedömning. Samma metod används för aluminium, trä och glasytor. Betraktelseavståndet för bedömning av ytfinish är 3 meter (samma metod används för aluminium, trä- och glasytor). 

Generella riktlinjer för bedömning av glas
Defekter som blåsor, punktfel, repor, smutsränder eller smutssamlingar och dyl. som knappt är synliga på tre meters avstånd vid normalt dagsljus får förekomma. Med normalt dagsljus avses en dag med diffust ljus, dvs. utan att direkt solljus eller annan ljuskälla faller in i onormal vinkel mot glaset och förstärker eventuella felaktigheter. En isolerruta skall normalt betraktas vinkelrätt mot glasytan, från rumssidan.

Exempel på antal och felstorlekar på enkelglas:
Punktfel: Rutstorlek < 5 m2 max 1 st á < 3 mm /enkelglas 
Vid flerglasenheter (isolerglas) multipliceras tillåtna fel med antal glas. Ex. 2-glas isolerglas får det vara 2 st punktfel á < 3 mm. På 3-glas, 3 st punktfel á < 3 mm.

Glassprickor:
Glassprickor betraktas inte som reklamation, om det inte direkt kan härröras till ett produktionsfel. Sprickor som kan uppstå pga. produktionsfel uppträder inom max ett år. 

Ojämn temperaturpåverkan kan medföra termiska spänningar i glasrutan som kan orsaka karaktäristiska sprickor (självsprickor) som inte omfattas av garantin. Därför avråds det ex:

 • Att blåsa varm luft på rutan (varmluftsfläkt eller liknande)värmeelement som avger strålningsvärme skall normalt inte placeras närmare glaset än 30 cm. För härdat glas gäller 15 cm
 • Klistra streamers, skyltar eller liknande på rutan 
 • Utsätta rutan för slagskugga 
 • Mörka persienner

Andra faktorer som kan påverka sprickbildning är:

 • Böjpåkänningar på fönstret vid sättningar eller vridning av huset
 • Slag, speciellt vid ovarsam öppning av fönster med fönsterbroms eller barnspärr
 • Kantskador på glas uppkomna vid montering av persienn

Aluminium
Generella riktlinjer för bedömning av aluminium:
Defekter som färgnyanser, blåsor, repor o dyl. som inte är synligt på tre meters avstånd får förekomma. Bedömningen skall göras i normalt dagsljus och inte i direkt solsken. 

Efter montering av aluminiumbeklädnaden i fabrik kan vissa förskjutningar (tandning) av aluminiumprofiler i sid- eller djupled förekomma. Toleranser för denna förskjutning är +/- 1,5 mm.

Outline lämnar ingen garanti på färgbeständighet på andra kulörer än vit.