Garanti

Vi vill att du ska känna dig trygg med din fönsterinvestering. Därför erbjuder vi en generös garanti mot röta, på beslag och funktion och mot kondens mellan glasen. Läs fullständiga villkor här.

 

Säkra produkter

Ibland behöver hemmets trygga vrå bli lite extra tryggt. Här finns mer information om Boverkets regler kring säkerhetsglas, om säkerhetslås samt om barnsäkra solskydd.

Garantins omfattning

Outline lämnar i Sverige garanti för i fabrik ytbehandlade och glasade fönster och altandörrar (fönsterdörrar) med isolerglas i följande omfattning (se PDF för fullständig information):

 • mot rötskador i fönstrets virkesdelar
 • mot kondens mellan glasen i isolerrutor
 • på fönstrets – inklusive beslagens – funktion

Garantiförutsättningar

För att garantin skall gälla krävs:

 • att fönstret levererats, lagrats, monterats och underhållits enligt Outlines anvisningar och TMF:s skrift ”Fönster och ytterdörrar, projektering, montering, skötsel och underhåll.” Du hittar den på TMF:s hemsida.
 • att fönstret ej använts på onormalt sätt eller utsatts för yttre åverkan och därvid skadats eller att det reparerats eller ändrats av annan än Outlines servicepersonal att på fönstret fastsatt kontrollmärke (P-märke) ej avlägsnats eller övermålats.

För annan kulör än vit, frånsäger sig Outline allt ansvar för kulörens ljusbeständighet och för skador som kan uppstå genom ökad värmeabsorption. Rötskyddsgaranti gäller ej obehandlade produkter.

Garantiåtagande

Garantin innebär att Outline avhjälper sådant fel på fönstret som omfattas av garantin enligt ovan. Outline svarar härvid för alla uppkomna kostnader för material och arbete som krävs för att åtgärda felet. Felet kan avhjälpas genom reparation av befintligt fönster, genom utbyte av felaktig komponent i fönstret eller genom utbyte av hela fönstret. Outlines åtagande omfattar ej arbetskostnader för återställande av foder och övriga anslutningar kring fönster. Garantin omfattar ej kostnader för eventuella lyftanordningar eller byggnadsställningar, som är nödvändiga för reparation eller utbyte av fönster. Outline avgör om garantifel skall avhjälpas genom reparation eller utbyte.

Outline ansvarar inte för sådant som beror på felaktig montering eller installation, bristande underhåll, felaktig skötsel, vanvård, onormalt brukande eller annat som kan hänföras till köparen eller slutkund. Skador på produkterna som inte dokumenterats före montering accepteras inte som fel. Betraktelseavstånd för bedömning av ytfinish är 3 m (samma metod används för aluminium,
trä- och glasytor).

Outlines generösa fönstergaranti

Reklamation

Reklamation skall göras utan dröjsmål efter det att felet observerats eller borde observerats. Reklamation skall alltid styrkas med foto (helhetsbild och detaljbilder) Skador på produkterna som inte dokumenterats innan montering i vägg, accepteras inte som reklamation.

Mottagningskontroll och fraktskador

Vid mottagande av gods skall det göras en riktig mottagningskontroll och synlig fraktskada skall noteras på fraktsedel till chaufför och omedelbart anmälas till inköpsställe för att vara godkänd.

Fogskum

Angående montering, notera särskilt att användning av fogskum eller liknande medför svårigheter att justera eller demontera fönster och altandörrar för åtgärdande av garanti. Vid garantiåtgärder på fönster och altandörrar som monterats med fogskum i enlighet med SFR (Svenska Fogbranschens Riksförbund) rekommendation nr 3 står kund för demonterings kostnader då dessa krävs för att åtgärda garantiåtagande på produkten. Vid skador och fläckar på produkten orsakade av fogskum gäller ingen reklamationsrätt.

Övrigt

Villkor, regler och metod för bedömning av glas, ytfinish på trä och aluminium, vänligen läs vårt dokument om Kvalitetsnormer och riktlinjer för ytfinish på fönster och dörrar.
 PDF-dokument  Kvalitetsnormer och riktlinjer för ytfinish

Garantitid

Garantitid gäller från leveransdatum.

För isolerrutor räknas tiden från det datum som är stämplat i isolerrutans list. På isolerglas med en eller flera skivor av sk polykarbonat (t ex Hammerglass) lämnas ingen garanti.

3-glas Trä, 3-glas Trä/Aluminium:

 • 10 års garanti mot röta
 • 10 års garanti på glas och funktion enligt ovan.

2-glas:

 • 5 års garanti mot röta enligt ovan.
 • 10 års garanti på glas och funktion enligt ovan.

Skjutpartier:

 • 10 års garanti mot röta enligt ovan.
 • 10 års garanti på glas och funktion enligt ovan.

Ladda ner

Här kan du ladda ner och spara fullständiga garantivillkor för Outlines produkter.

PDF-dokument  Outline Garantivillkor
PDF-dokument  Kvalitetsnormer och riktlinjer för ytfinish


CE-märkning t.o.m. 1 april

Dessa dokument gäller fönster som levererats ut senast 170401. För att se prestandadeklarationer för produkter som levererats senare klickar du här

PDF-dokument  Outline Trä-alu
PDF-dokument  Outline 3-glas träfönster
PDF-dokument  Outline 2-glas isolerruta
PDF-dokument  Outline Inåtgående 3-glas
PDF-dokument  Outline Fri form
PDF-dokument  Outline Skjutpartier

PDF-dokument  Allmoge A-HFA